Modificarea şi completarea Legii privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare

768W1752Expunere de motive

Prezenta ini?iativ? legislativ? vizeaz? modificarea ?i completarea Legii nr.190/1999 privind creditul ipotecar pentru investi?ii imobiliare, cu modifc?rile ulterioare, în sensul instituirii unor m?suri suplimentare de protejare a imprumutatului în rela?ia cu imprumut?torul. Interven?ia legislativ? vizeaz? dou? aspecte: 1. Instituirea obligativit??ii pentru împrumut?tor (banc?) de a comunica prin scrisoare recomandat? orice modificare a ratei dobânzii cu cel pu?in 30 de zile înainte de aplicarea sa. În acest fel, pe de o parte, imprumutatul beneficiaz? de intervalul de timp necesar pentru a-?i procura suma necesar? acoperii noului nivel al ratei ?i, pe de alt? parte, se evit? situa?iile des întâlnite în practic? în care, pentru restan?e absolut derizorii, persoanele fizice sunt incluse pe lista r?u-platnicilor în statisticile bancare.
Nu în ultimul rând, este ?i o form? de respect pentru împrumutat, c?ruia i se comunic? din vreme schimb?rile ap?rute, nu la ghi?eul b?ncii în momentul în care face plata. 2. Instituirea explicit? a unui interval de timp minim, la expirarea c?ruia împrumut?torul poate trimite notificarea prin care împrumutatul este anun?at c?, în termen de 30 de zile, contractul este reziliat ?i î?i poate pierde casa. In momentul de fa??, aceast? notificare, prin care se declan?eaz? procedura de reziliere a contractului, cu consecin?e dramatice pentru împrumutat, poate fi trimis? ?i dup? prima zi de întârziere.
Condi?ionând trimiterea notific?rii de expirarea unui interval de timp minim pentru întârziere 30 de zile oferim împrumutatului r?gazul necesar pentru a procura sumele necesare achit?rii restan?elor. in mod evident, în tot acest interval, împrumut?torul este liber s?-1 informeze pe Imprumutat cu privire la expirarea termenului de plat? ?i la consecin?ele neachit?rii ratelor în cel mai scurt timp.
Necesitatea instituirii acestor dou? m?suri este demonstrat? de realitate, iar aplicarea lor va avantaja atât împrumutatul, din considerentele men?ionate anterior, cât ?i împrumut?torul, direct interesat de bonitatea clientului ?i de posibilitatea lui de a-?i executa obliga?iile asumate prin contractul de credit ipotecar. in consecin??, propunem prezenta ini?iativ? legislativ? Parlamentului României spre dezbatere ?i aprobare.

Fisiere:
1. Propunere legislativ? pentru modificarea ?i completarea Legii nr.190/1999 privind creditul ipotecar pentru investi?ii imobiliare

Copyright © 2012 Dan Voiculescu · Toate drepturile rezevate! · Design All-News
Foloseste WordPress