Legea care modifica majoritatea necesara demiterii Presedintelui Romaniei

Senatorul Dan Voiculescu solicita Avocatului Poporului sa atace la Curtea Constitutionala

Legea care modifica majoritatea necesara demiterii Presedintelui Romaniei

Senatorul Dan Voiculescu a adresat Avocatului Poporului, domnul Gheorghe Iancu, solicitarea de a sesiza Curtea Constitutionala a Romaniei cu exceptia de neconstitutionalitate a Legii privind aprobarea Ordonan?ei de urgen?? a Guvernului nr.103/2009 pentru modificarea ?i completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea ?i desf??urarea referendumului, promulgata de Presedintele Romaniei in data de 9 aprilie 2012. Redam integral acest text:

“Domnule Avocat al Poporului,

In exercitarea atributiilor functiei dumneavoastra, prevazute de Legea nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatului Poporului, republicata, va solicit sa sesizati Curtea Constitutionala a Romaniei cu exceptia de neconstitutionalitate a Legii privind aprobarea Ordonan?ei de urgen?? a Guvernului nr.103/2009 pentru modificarea ?i completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea ?i desf??urarea referendumului, promulgata de Presedintele Romaniei in data de 9 aprilie 2012.

Motivatie:

  1. Cu prilejul solu?ion?rii cererii de reexaminare formulate de Pre?edintele României, Parlamentul României a dep??it limitele învestirii.

In Cererea de reexaminare a Legii privind respingerea Ordonan?ei de urgen?? a Guvernului nr.103/2009 pentru modificarea ?i completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea ?i desf??urarea referendumului, adresata, in data de 27 noiembrie 2009, Presedintelui Senatului, domnul Mircea Geoana, Presedintele Romaniei, domnul Traian Basescu, a solicitat reexaminarea in „sensul aprobarii Ordonantei de urgenta.”, argumentand:

(i)                 necesitatea instituirii „unui termen inauntrul caruia Parlamentul ar trebui sa-si dea avizul asupra unui textului referendumului propus de Presedinte”,

(ii)               necesitatea institurii posibilitatii „organizarii si desfasurarii referendumului in cadrul acelorasi sectii de votare privind alegerile parlamentare si prezidentiale”;

(iii)             necesitatea „inlocuirii textelor declarate neconstitutionale referitoare la majoritatea parlamentara necesara adoptarii hotararii pentru exprimarea punctului de vedere asupra referendumului initiat de seful statului.”

Asadar, in Cererea de reexaminare, Presedintele Romaniei nu a solicitat nicio modificare sau completare a textului Legii, rezumandu-se exclusiv la aprobarea actului normativ in forma retrimisa Parlamentului.

Cu toate acestea, Parlamentul Romaniei, depasind limitele investirii, a modificat textul actului normativ in sensul schimbarii majoritatii voturilor necesare pentru aprobarea referendumului privind demiterea Presedintelui Romaniei – aspect care excede, in mod evident, continutul Cererii de reexaminare.

In conformitate cu Decizia Curtii Constitutionale nr.355/4.04.2007, publicata in Monitorul Oficial nr. 318/11.05.2007, depasirea limitelor investiririi prin legea de modificare supus? controlului de constitu?ionalitate, cu prilejul solu?ion?rii de catre Parlament a cererii de reexaminare formulate de Pre?edintele României, este neconstitutionala.

Citez din Decizia mentionata:

„Curtea constat? c? din textul constitu?ional rezult? c? Parlamentul ar urma s? reexamineze doar textele indicate de Pre?edintele României. A?a fiind, aceast? critic? de  neconstitu?ionalitate este întemeiat? ?i urmeaz? a fi admis?, deoarece: la data de 12 ianuarie 2007, Pre?edintele României domnul Traian B?sescu, a solicitat Pre?edintelui Senatului, domnul Nicolae V?c?roiu, prin cererea de reexaminare a Legii pentru modificarea  ?i completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea ?i desf??urarea referendumului, eliminarea din lege a prevederilor „articolului unic pct.2 referitoare la completarea art.5 din Legea nr.3/2000, prin introducerea alin.(4)”, precum ?i s? se precizeze, în mod expres, abrogarea dispozi?iilor alin.(1) al art.12”. Ca urmare a cererii de reexaminare, Parlamentul României a adoptat Legea pentru modificarea  ?i completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea ?i desf??urarea referendumului, în care au fost introduse noi prevederi cuprinse în art.5 alin.(2), (5)  ?i (6), art.10  ?i art.12 alin.(1). A?adar, cu prilejul solu?ion?rii cererii de reexaminare formulate de Pre?edintele României, prin legea de modificare supus? controlului de constitu?ionalitate în prezentul dosar, Parlamentul României, dep??ind limitele învestirii, care priveau prevederile art.5 alin.(4) ?i ale art.12 alin.(1) din Legea nr.3/2000, a modificat ?i completat ?i alte dispozi?ii din aceast? lege.

Pentru considerentele ar?tate, Curtea constat? c? toate prevederile Legii pentru modificarea ?i completarea Legii nr.3/2000 pentru organizarea  ?i desf??urarea referendumului sunt neconstitu?ionale.

(Decizia Curtii Constitutionale nr.355/4.04.2007, publicata in Monitorul Oficial nr. 318/11.05.2007)

  1. Prin completarea articolului 10 din Legea privind aprobarea Ordonan?ei de urgen?? a Guvernului nr.103/2009 pentru modificarea ?i completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea ?i desf??urarea referendumului, cu punctul 1¹, care prevede ca „demiterea Pre?edintelui României este aprobat?, dac? a întrunit  majoritatea voturilor cet??enilor înscri?i în listele electorale” se instituie un regim neconstitutional pentru demiterea Presedintelui Romaniei.

Conform art. 81 din Constitutia Romaniei, care reglementeaza alegerea Presedintelui Romaniei, in cazul in care niciunul dintre candidati nu a intrunit majoritatea de voturi ale alegatorilor inscrisi in listele electorale, este declarat ales, in turul doi de scrutin, „candidatul care a obtinut cel mai mare numar de voturi”.

Asadar, la nivel constitutional, este consacrat principiul alegerii Presedintelui Romaniei cu majoritatea simpla a voturilor valabil exprimate.

Implicit, asumand principiul simetriei juridice si imperativul echivalentei garantiilor constitutionale necesare pentru validarea alegerii, respectiv, a demiterii Presedintelui Romaniei, instituirea unui regim excesiv pentru validarea referendumului privind demiterea constituie o incalcare a Constitutiei Romaniei.

  1. Prin continutul art 10 punctul 1¹ din Legea privind aprobarea Ordonan?ei de urgen?? a Guvernului nr.103/2009 pentru modificarea ?i completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea ?i desf??urarea referendumului, se instituie diferente nejustificate si neconstitutionale intre, pe de o parte, conditiile de validare a referendumului national pentru demiterea Presedintelui si, pe de alta parte, referendumul pentru revizuirea Constitutiei si referendumul cu privire la probleme de interes national.

Referendumul reprezint? una dintre cele dou? modalit??i fundamentale de exercitare a suveranit??ii na?ionale de c?tre popor, titularul acesteia. Orice îngr?dire excesiv? a condi?iilor de organizare, de desf??urare sau de punere în valoare a voin?ei populare exprimate prin referendum reprezinta o limitare a exercit?rii suveranit??ii.

Totodata, niciun principiu sau norm? constitu?ional? nu justific? instituirea a 2 tipuri de referendum national, un referendum „mai tare” ?i unul „mai slab”. De altfel o asemenea diferentiere de regim juridic contravine art.2 alin.(1) partea final? din Constitu?ia Romaniei: „Suveranitatea na?ional? apar?ine poporului român, care o exercit? prin organele sale reprezentative, constituite prin alegeri libere, periodice ?i corecte, precum ?i prin referendum.” Asadar, legea fundamentala nu instituie nicio forma de tratament diferentiat in interiorul institutiei referendumului national.

In egala masura, o eventuala aliniere a regulilor referendumului pentru revizuirea Constitu?iei sau pentru o problem? de interes na?ional la noua condi?ie (a referendumului pentru demitere) nu ar fi acceptabil? pentru c? ar transforma consultarea direct? a popula?iei într-un obiectiv irealizabil practic, golind de continut institutia referendumului national. Asa cum retine constant Curtea Europeana a Drepturilor Omului, prioritatea oricarui stat de drept o reprezinta garantarea drepturilor „concrete si efective” ale cetateanului, nu pe cele „teoretice si iluzorii”.

Din aceste considerente, solicit, în temeiul prevederilor art. 13, litera f), din Legea nr. 35/1997, sesizarea de c?tre Avocatul Poporului a Cur?ii Constitu?ionale în vederea declar?rii neconstitu?ionalit??ii Legii privind aprobarea Ordonan?ei de urgen?? a Guvernului nr.103/2009 pentru modificarea ?i completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea ?i desf??urarea referendumului, promulgata de Presedintele Romaniei in data de 9 aprilie 2012.”

Copyright © 2012 Dan Voiculescu · Toate drepturile rezevate! · Design All-News
Foloseste WordPress