Procedura insolvenţei

768W8561Expunere de motive

Conform Legii nr.85/2006 privind procedura insolven?ei, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare, insolventa reprezint? acea stare a patrimoniului debitorului care se caracterizeaz? prin insuficienta fondurilor b?nesti disponibile pentru plata datoriilor certe, lichide si exigibile.
Pentru a asigura desf??urarea fluent? a activit??ilor economice, este necesar? ca procedura de descoperire ?i declan?are a st?rii de insolven?? a unui agent economic s? r?spund? unor imperative economice foarte importante:
1. asigurarea ?ansei agentului economic aflat în dificultate de a se reorganiza ?i redresa; 2. respectarea dreptului ceolrlal?i agen?i economici de a-?i recupera crean?ele într-un interval de timp rezonabil; 3. prevenirea blocajelor economice care, în timp, pot afecta întreaga pia??.
Conform reglemet?rilor în vigoare, chiar ?i dup? interven?iile legislative din a doua jum?tate a anului 2009, procedura insolen?ei este, în continuare, foarte îndelungat? ajungând, în unele cazuri, pân? la 4 ani.
Consider?m c? un asemenea interval de timp este absolut nejustificat. Dac? un agent economic, bine protejat de legea insolven?ei, nu reu?e?te s? se reorganizeze ?i s? se redreseze într-o perioad? rezonabil? de timp (maxim 2 ani în cazul unor activit??i economice foarte ample) prelungirea excesiv? a procedurilor devine exclusiv un obstacol economic care afecteaz? actorii economici viabili ?i, implicit, întreaga economie na?ional?.
Este imperios necesar ca toate organele statului, dar în special forul legislativ, s? se asigure c? procedura insolven?ei nu devine un mijloc fraudulos de protec?ie a comercian?ilor de rea-credin??.
În aceste condi?ii, prin prezenta ini?iativ? legislativ? propunem reducerea pân? la jum?tate a unor termene prev?zute în Legea nr.85/2006, astfel încât s? determin?m limitarea semnificativ? a duratei procedurii insolven?ei. Economia na?ional?, sistemul bancar ?i agen?ii economici de bun? credin?? trebuie proteja?i de excesele celor care, folosindu-se de generozitatea dispozi?iilor legale nu î?i pl?tesc debitele.
Din aceste considerente, înaint?m Parlamentului, spre dezbatere ?i adoptare, prezenta Propunere legislativ? pentru modificarea Legii nr. 85/2009 privind prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, publicat? în Monitorul Oficial nr. 359/2006.

Fisiere:
1. Propunere legislativ? pentru modificarea Legii nr.85/2006 privind procedura insolven?ei

Copyright © 2011 Dan Voiculescu · Toate drepturile rezevate! · Design All-News
Foloseste WordPress