Responsabilitatea ministerială

DMA_0222Expunere de motive

Prin Legea nr.468 din 25 iulie 2001 privind aprobarea Ordonan?ei de urgen?? a Guvernului nr.130/1999 pentru completarea Legii nr.1 15/1999 privind responsabilitatea ministerial?, s-a introdus o noua sanctiune penal? pentru fapta unui membru al Guvernului care î?i folose?te func?ia pentru a influen?a rezultatul unor licita?ii, sau pentru acordarea ilegal? de autoriza?ii sau alte facilit??i. Din p?cate, aceast? dispozi?ie, extrem de necesar? pentru respectarea cadrului 1egal de catre membrii Guvernului, a fost abrogat? la foarte scurt timp de la intrarea în vigoare, prin Legea nr.253 din 29 aprilie 2002 pentru modificarea ?i completarea unor dispozi?ii ale Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerial?. Aceast? rapid? dezincriminare a unor fapte deosebit de grave pentru functionarea si credibilitatea autorit??ilor centrale ale statului român a avut consecin?e nefaste. De altfel, analizele ?i monitoriz?rile referitoare la corup?ia administra?iei române?ti, realizate de institu?ii interna?ionale, au semnalat constant lipsa unui cadrulegal care s? responsabilizeze institu?iile ?i func?ionarii publici.
Chiar si acest an, 2010, Comisia Europeana mentioneaz?, în Raportul pentru România privind Mecanismului de cooperare si verificare, „progresele limitate in ceea ce priveste imbunatatirea eficientei procesului judiciar si a consecventei jurisprudentei”, precum si gravele deficiente legate de responsabilizare si de procedurile disciplinare. Astfel, în contextul în care exist? suspiciuni constante asupra conditiilor de legalitate in care se desfasoara licitatiile organizate de institutiile din subordinea Guvernului, necesitatea unor prevederi legale care s? sanc?ioneze orice form? de presiune asupra licita?iilor publice sau asupra altor decizii administrative este evident?. in consecin??, propunem Parlamentului, spre dezbatere ?i adoptare, prezenta Propunere legislativ? pentru completarea Legii nr. 115/1999 privind responsabilitatea ministerial?.

Fisiere:
1. Propunere legislativ? pentru completarea Legii nr.115/1999 privind responsabilitatea ministerial?

Copyright © 2011 Dan Voiculescu · Toate drepturile rezevate! · Design All-News
Foloseste WordPress