Lupta cu Băsescu a devenit o obligaţie civică

Autor: GABRIELA ANTONIU
20 octombrie 2010
Jurnalul National

? Într-un interviu acordat de curând, cu ocazia zilei dumneavoastr? de na?tere, a?i afirmat c? sunte?i un om împlinit. Ave?i o familie unit?, a?i fondat o afacere important?, care v? plaseaz? în topul celor mai boga?i oameni din România. În aceste condi?ii, de ce mai face?i politic?, ce v? mai trebuie?

Este o întrebare pe care o aud frecvent, chiar ?i de la persoanele cele mai apropiate. V? r?spund printr-o întrebare: merge?i pe strad? ?i vede?i o persoan?, un copil, un b?trân agresat. Pute?i s? îl ajuta?i sau s? v? continua?i drumul. Ce face?i?

? Încerc s?-l ajut…
De ce? Dumneavoastr? sunte?i tân?r?, s?n?toas?, puternic? ?i nu a?i fost agresat?. De ce s? ajuta?i? V? r?spund eu: pentru c? a?a este natural, omenesc. Nu e nimic suspect. La fel ?i eu, încerc s? ajut, cât ?i cum pot.

? Pare simplu, dar ?ti?i foarte bine, nu e deloc a?a.
Ba eu cred c? exact a?a este. Nu putem tr?i indiferen?i la suferin?a celor din jur. Când v?d b?trâni obliga?i s? tr?iasc? din 4-5 sute de lei dup? o via?? de munc?, n-are cum s? nu-mi pese. Am avut o mam? extraordinar?, am un tat? de 93 de ani, nu pot s? le ignor dorin?ele ?i suferin?a. Când vezi copii f?r? nici o ?ans? la educa?ie, la o via?? decent?, n-am cum s? nu m? implic. Am trei fete ?i patru nepo?i, ?tiu cât de important este s? îi ajut, s? îi îndrum. E simplu.

? Ar mai fi o explica?ie pentru prezen?a dumneavoastr? în politic?, cea pe care ne-o aminte?te constant domnul pre?edinte B?sescu: r?mâne?i în politic? pentru c? vre?i s? v? spori?i averea ?i influen?a.
Nici pre?edintele nu crede cu adev?rat în explica?ia asta, care se plaseaz? chiar ?i sub inteligen?a temperat? a domniei sale. S? explic concret: un om de afaceri interesat de influen?? ?i avere nu-?i va asuma niciodat? o func?ie explicit politic?, pentru c? un asemenea om nu risc? niciodat? s? ajung? în Opozi?ie. Un personaj preocupat de influen?? ?i avere este prieten cu toat? lumea, dar în special cu Puterea. În schimb, Partidul Conservator, a?a mic cum e, a ie?it de bun?voie de la putere – caz f?r? precedent. Personal, m-am pozi?ionat într-un conflict deschis cu pre?edintele B?sescu, cel care, de ?ase ani, controleaz? autoritar puterea politic? în România, împarte sferele de influen?? ?i separ? arbitrar averile în bune ?i rele. A?adar, în mod evident, politica nu este pentru mine o oportunitate de afaceri.

? Care este sursa acestui conflict permanent cu Traian B?sescu? Nu cumva tocmai lupta pentru putere?
Am spus-o înc? din 2006, B?sescu este un pericol structual pentru România. Marea sa problem? este incapacitatea de a-?i evalua corect capacit??ile. Acest pre?edinte cu o cultur? general? de almanah ?i o experien?? de via?? rudimentar? este o gaf? a istoriei. De ?ase ani nu a realizat nimic. Supravie?uie?te exclusiv prin conflict, iar acest conflict amenin?? îns??i existen?a societ??ii române?ti. Sub mandatele sale, s?r?cia este dublat? de ur? ?i neîncredere. A atacat sistematic profesorii, medicii, pensionarii, bugetarii, micii întreprinz?tori, mamele, copiii, pe oricine a refuzat s?-l urmeze necondi?ionat. Astfel, lupta cu Traian B?sescu a devenit o obliga?ie civic?, o responsabilitate social?. Nu am mize personale anti-B?sescu.

? Principalul repro? al Puterii la adresa Opozi?iei este c? ac?ioneaz? demagogic, c? se limiteaz? s? critice, f?r? a propune solu?ii. Are Opozi?ia solu?ii?
Discu?ia despre solu?iile Opozi?iei a devenit o capcan?. Opozi?ia are solu?ii ?i toate forma?iunile din Opozi?ie au propus rezolv?ri concrete pentru criza actual?. Îns? oricâte solu?ii concrete ar propune Opozi?ia, decizia ?i resursele râmân în tab?ra Puterii. Eu am propus trei materiale scrise, atent documentate, cu solu?ii economice. Guvernul le-a primit, premierul Boc mi-a mul?umit public, dar atât. Pentru c? nu le în?eleg, sunt incapabili s? le aplice. Combaterea evaziunii fiscale prin transferul de personal c?tre ANAF ?i Ministerul de Interne, TVA de 5% pentru alimentele de baz?, Plan Na?ional de Investi?ii pentru Infrastructur?, Program de împrumuturi pe termen lung de la parteneri interna?ionali cu politici globale – sunt doar câteva dintre m?surile pe care le-am propus. Degeaba, regimul B?sescu-Boc fie nu în?elege macro-economie, fie este mult prea ocupat cu afaceri de familie.

? Totu?i, trebuie s? admitem c? pre?edintele B?sescu ?i Guvernul Boc au avut ?i ghinionul de a administra ?i efectele crizei mondiale. Onest, cât la sut? crede?i c? este vina lor ?i cât la sut? este efectul de domino al crizei interna?ionale?
În acest moment? 100% B?sescu. Dezastrul economic ?i social din anul 2010 este 100% responsabilitatea regimului B?sescu. S? ne în?elegem, în acest moment, Europa ?i Statele Unite au ie?it din criz?! Românii trebuie s? ?tie asta. Sigur, unii speciali?ti vorbesc de o reîntoarcere a crizei. Dar la acest moment cifrele demonstreaz? c? aproape toate statele europene au dep??it recesiunea economic?. Bulgaria va avea în acest an cre?tere economic? de 0,5%! În schimb, economia României va sc?dea cu peste 2%. Ce are Bulgaria în plus fa?? de România? Un Guvern mai competent ?i un pre?edinte care are bunul sim? de a-?i în?elege limitele.

? Ce ?anse are s? treac? mo?iunea de cenzur??
Consistente. Nu v? ascund c? to?i încerc?m s? ne convingem colegii de bun?-credin?? din actuala majoritate c? mandatul Guvernului Boc trebuie s? înceteze. Decizia parlamentarilor UDMR se poate dovedi decisiv?. Boc ?tie bine asta ?i le propune trocul cu Legea educa?iei. Dar legea va trece oricum de Senat.

? Deci renun?a?i la suspendare?
Eu categoric nu renun?. Este posibil ca pre?edintele, de frica suspend?rii, sa accepte chiar o eventual? propunere de premier din partea Opozi?iei. Îns?, cunoscându-l bine, ?tiu c? atâta vreme cât va r?mâne la Cotroceni, va ataca permanent Guvernul ?i orice alte institu?ii ale statului care nu i se subordoneaz?. A?adar, suspendarea în vederea demiterii r?mâne solu?ia care ne poate elibera definitiv de acest regim.

? Dar dincolo de criza economic?, mai ave?i un argument major împotriva actualei guvern?ri?
Cel mai mare r?u creat de B?sescu în ultimii doi ani este eliminarea speran?ei. Speran?a nu-i un moft, o na?iune lipsit? de speran?? î?i pierde energia ?i curajul. Românii nu mai cred în ziua de mâine, din contr?, le este fric? de ea. Cuplul B?sescu-Boc i-a înv??at c? mâine va fi mai r?u decât azi: fie le vor fi t?iate salariile, fie î?i vor pierde locul de munc?, fie nu-?i vor putea pl?ti ratele ?i-?i vor pierde casele, fie nu-?i vor putea cump?ra medicamente ?i mâncare. Un om speriat ?i deprimat nu mai poate munci eficient, nu mai produce ?i nu mai consum?. Este esen?ial s? le red?m românilor speran?a. Iar, la acest moment, românii nu pot crede decât într-o zi de mâine eliberat? de B?sescu ?i Boc.

? ?i cine ar veni dup? B?sescu ?i Boc? Ponta sau Antonescu?
Ponta ?i Antonescu. Sunt politicieni inteligen?i, lideri ai celor mai importante partide de Opozi?ie ?i, foarte probabil, viitori parteneri de guvernare. Sunt persoane perfect capabile s? disting? între priorit??ile comune ?i elementele de specific doctrinar.

? Exist? o anumit? tensiune în rela?ia dumneavoastr? cu Victor Ponta. De exemplu, pre?edintele PSD sus?ine c? n-are leg?turi de prietenie cu „mogulul” Voiculescu. Cum comenta?i?
Bucuros. Îmi pare bine ca pot clarifica subiectul ?sta. Nu exist? nici o tensiune între mine ?i Victor. Sunt convins c? în?elege foarte bine diferen?a între, pe de o parte, un parlamentar, aliat politic oficial ?i partener constant ?i, pe de alt? parte, diver?i oameni de afaceri. Publicul însu?i face foarte clar aceste distinc?ii. Într-adev?r, rela?ia nu este în primul rând una de prietenie, ci o colaborare corect? ?i eficient? între doi colegi de Alian?? ?i de Opozi?ie.

? Dar nu v? deranjeaz? povestea cu „mogulul”?
Nu, din contr?. Am observat ?i eu c? B?sescu ?i echipa sa au declan?at opera?iunea „Mogulul se întoarce”. Nu-i doar ridicol, dar de data asta este ?i ineficient. Amenin?area mogulilor a fost marea minciun? a campaniei preziden?iale din 2009. A func?ionat fix pân? în ziua votului. Dup? aceea, to?i românii au în?eles unde era pericolul real. B?sescu reia acum aceast? tem?, de la nivelul celor 10 procente de încredere de care se mai bucur?, f?r? s? în?eleag? c? le transfer? mogulilor ?i presei restul de 90% din încredere. Îi credibilizeaz?, îi legitimeaz?.

? Cum comenta?i seria de proteste început? de cei din Ministerul de Finan?e ?i continuat? de profesori ?i de alte categorii de bugetari? Sunt aceste mi?c?ri întâmpl?toare?
Protestele nu sunt întâmpl?toare. Dar ele nu sunt generate de aranjamente de culise, ci de un lucru mult mai simplu ?i mai grav: flutura?ii de salariu. Oamenii nu pot tr?i cu trei, patru, cinci sute de lei pe lun?. E imposibil. Le trebuie bani pentru mâncare, între?inere, gr?dini??, ?coal?.

? De ce se folosesc proteste spontane ?i nu ac?iuni autorizate legal?
Pentru c? reac?ia este cu adev?rat spontan? ?i, s? nu uit?m, protestul spontan este legal. Guvernul Boc a devenit un pericol letal pentru cet??eni. Func?ionarii, profesorii ?i alte categorii de bugetari se zbat pentru supravie?uire ?i î?i ap?r? dreptul fundamental la hran?, la educa?ie, la un trai decent. Iar dac? cineva va îndr?zni s? îi intimideze va r?spunde în justi?ie. Prin FACIAS voi oferi asisten?? juridic? gratuit? pentru orice func?ionar amenin?at de reprezentan?ii actualei guvern?ri. Din fericire, în ?ara asta exist? înc? mul?i judec?tori capabili s? reziste presiunilor puterii.

? Este o coinciden?? c? exact în aceast? perioad? Opozi?ia depune mo?iunea de cenzur??
Nu este o coinciden??, ci reac?ia legitim? a Opozi?iei împotriva actualului Guvern. Este îns? esen?ial ca cele dou? for?e, sindicatele ?i Opozi?ia, s? ac?ioneze în paralel.

Copyright © 2010 Dan Voiculescu · Toate drepturile rezevate! · Design All-News
Foloseste WordPress