Investitii strategice si cofinantarea europeana

Domnule Prim-Ministru,

Analizând concret atât cauzele, cât ?i efectele crizei, am identificat dou? vulnerabilit??i structurale ale României: 1. ineficien?a investi?iilor; 2. absorb?ia redus? a fondurilor europene.

1.      Investi?iile

?inând seama de limitele bugetare, trebuie stabilit? o ordine clar? a finan??rii proiectelor de interes na?ional, astfel încât s? asigur?m finan??ri prioritare pân? la finalizare. În prezent, sunt începute zeci de tronsoane de autostrad? ?i nici unul nu poate fi utilizat.

În consecin??, nu considera?i, domnule prim-ministru,  c? este extrem de necesar un Plan Na?ional de Investi?ii Strategice, care s? prioritizeze pe 10 ani finan??rile proiectelor de infrastructur? ?i care s? poat? fi aplicat coerent indiferent de schimb?rile politice? Dac? aprecia?i c? un asemenea plan este necesar, când îl ve?i elabora, ce citerii ve?i folosi, ce institu?ii ?i speciali?ti ve?i coopta?

2. Absorb?ia fondurilor europene.

În prezent, 80% dintre firmele eligibile pentru finan?are european? nu dispun de resursele necesare pentru cofinan?are. Estimativ, România pierde peste 10 miliarde de euro anual. Dac? aceast? sum? ar intra în ?ar? economia româneac? ar cre?te cu cel pu?in 8% anual. Dac? am ob?ine într-un singur an un asemenea ritm de crestere s?n?toas?, bazat? pe investi?ii cu bani europeni, economia româneasc? ar redeveni competitiv?. Este adev?rat ?i în acest caz este nevoie de resurse interne pentru cofinan?are. Situa?ia financiar? precar? a majorit??ii agen?ilor economici români nu le permite acestora s? acopere partea de cofinan?are necesar?. Îns? Guvernul român dispune de pârghiile necesare pentru a îi sus?ine

În consecin??, nu considera?i, domnule prim ministru, c? ar fi oportun s? înfiin?a?i un Fond Na?ional de Cofinan?are destinat s? asigure agen?ilor economici autohtoni accesul la finan??ri europene?

Domnule Prim-Ministru,

V? recomand ca, în r?spunsul dumneavoastr?, s? nu invoca?i Planuri ?i Fonduri deja existente, pentru c? situa?ia actual? a economiei române?ti, incapacitatea sistemic? de a finaliza mari proiecte de investi?ii, precum ?i neputin?a de a accesa finan??ri europene demonstreaz? categoric ineficien?a acestora.

Solicit r?spuns scris.

V? mul?umesc,

Senator Dan Voiculescu

Copyright © 2010 Dan Voiculescu · Toate drepturile rezevate! · Design All-News
Foloseste WordPress